Internationaal gelijk speelveld

Opgave

Nederlandse agrarische ondernemers zien zich in een aantal gevallen voor aanvullende (nationale of regionale) eisen gesteld, waaraan buitenlandse ondernemers niet hoeven te voldoen. Zij moeten daardoor extra kosten maken, die de buitenlandse collega niet hoeft te maken. Dit maakt hun concurrentiepositie zwak en de aantrekkelijkheid van import van goedkoper geproduceerde producten groter. Inzet is op een minimaal Europees (EU) gelijk speelveld, waarbij aan alle producten, productiewijzen, normeringen, acceptabele belasting voor mens en ecologie én arbeidsomstandigheden dezelfde basiseisen worden gesteld. Alternatief is dat import van voedsel en planten die niet aan de (Nederlandse) standaard voldoen, wordt voorkomen.

Oplossingen

Limburgse boeren en tuinders hebben de volgende oplossingen in huis voor deze opgave:

Verdienvermogen van de land- en tuinbouw duurzaam versterken

Het creëren van randvoorwaarden op het gebied van ondernemerschap en ondersteuning in kennisontwikkeling. Bijvoorbeeld door risicobeheersing (termijnmarkt) en marktinnovaties te stimuleren, om zo het verdienvermogen van de land- en tuinbouw duurzaam te versterken.

Perspectieven

De aarde, consumenten, buren & burgers en de Limburgse economie geven de land- en tuinbouw opgaven mee voor  de toekomst. Deze opgaven staan soms op gespannen voet met elkaar. Hierdoor staan onze boeren en tuinders voor grote uitdagingen. Maar ze zien ook perspectieven! Voor een internationaal gelijk speelveld zijn dit de volgende:

  • Bied ruimte aan innovaties en faciliteer samenwerking en kennisdeling.: Wet- en regelgeving, maar ook verzuiling in sectoren, blokkeren de weg naar innovaties. Door samenwerking en experimenteerruimte komen innovaties sneller van de grond en worden kansen benut.
  • Ondersteun de beweging naar een duurzamer, gezonder en eerlijker voedselsysteem: Boeren en tuinders hebben als primair producent hierin een cruciale rol. Goed functionerende voedselketens stellen boeren en tuinders in staat een behoorlijk inkomen te verdienen. Hierdoor kan waarde worden gecreëerd voor economische groei, de samenleving en het bedrijfsleven.
  • Ontwikkelruimte: Creëer ruimte voor ondernemers die experimenteren en die ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de wensen van markt en omgeving.
  • Versterk de positie van de producent in de keten: Door regelgeving rond mededinging te versoepelen (en daarmee agrariërs een betere positie geven in keten, m.n. inkoopmacht retail), ketentransparantie te versterken en inzet voor een internationaal gelijk speelveld.
  • Waardeer maatschappelijke diensten: Land- en tuinbouw dragen bij aan de oplossingen voor vele opgaven, ook maatschappelijke, zoals natuur, landschap, rust, welzijn en wateroverlast. Maar de markt betaalt die opgaven beperkt of niet. Zorg daarom voor evenwicht tussen maatschappelijke opgaven en beschikbare financiële middelen.

Bovenstaande randvoorwaarden stellen onze sector in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan een internationaal gelijk speelveld en daarmee aan de Limburgse economieopgaven.