Beschikken over de benodigde kennis om uitdagingen op te pakken

Opgave

De wereld verandert snel en ook de wensen van markt en maatschappij veranderen voortdurend. Een (agrarische) ondernemer heeft allereerst de uitdaging om kwalitatief hoogwaardige producten te maken, waarvoor kennis en vaardigheden nodig zijn. Daarnaast moet incorporeert hij/zij de veranderingen in vraag en omgeving in bedrijf en bedrijfsvoering. Dit vraagt flexibiliteit en ondernemerschap en communicatieve vaardigheden.

Oplossingen

Limburgse boeren en tuinders hebben de volgende oplossingen in huis voor deze opgave:

Investeren in benodigde infrastructuur voor innovatie

De land- en tuinbouw vinden het belangrijk te investeren in de toekomst. Dit is van belang voor het creëren of behouden van een aantrekkelijke ondernemersomgeving, die het op haar beurt weer mogelijk maakt voor de volgende generatie om in te stappen. Daarbij horen ook investeringen om het starters mogelijk te maken de sector en keten in te stappen, bijvoorbeeld in de vorm van hulp op het gebied van data-eigendom, fiscale regelgeving en acceleratieprogramma’s.

Ketenintegratie, -verkorting, -afspraken

De primaire land- en tuinbouw zijn onderdeel van een productieketen met deels uiteenlopende belangen. Ketenpartijen kunnen de land- en tuinbouw “gevangen houden” in het oude systeem. Er is behoefte aan nieuwe, aanvullende structuren en ketenmodellen, waarbij de land- en tuinbouw verder opschuiven in de keten (ketenintegratie), de keten inkorten of afspraken maken over betere voorwaarden en prijzen.

Nieuwe teelten / eiwit

Door de productie van plantaardige eiwithoudende gewassen dragen sectoren bij aan de verduurzaming van ons voedselsysteem, via zowel feed (eiwitrijk veevoer) als food (plantaardig voedsel).

Samenwerking kennisinstellingen

De land- en tuinbouw werken samen met kennisinstellingen in Limburg voor zowel groen als grijs onderwijs om te kunnen anticiperen op de arbeidsmarktontwikkelingen en onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen.

Perspectieven

De aarde, consumenten, buren & burgers en de Limburgse economie geven de land- en tuinbouw opgaven mee voor  de toekomst. Deze opgaven staan soms op gespannen voet met elkaar. Hierdoor staan onze boeren en tuinders voor grote uitdagingen. Maar ze zien ook perspectieven! Voor de benodigde kennis om uitdagingen op te pakken zijn dit de volgende:

  • Bied ruimte aan innovaties en faciliteer samenwerking en kennisdeling.: Wet- en regelgeving, maar ook verzuiling in sectoren, blokkeren de weg naar innovaties. Door samenwerking en experimenteerruimte komen innovaties sneller van de grond en worden kansen benut.
  • Investeer in kennis, onderwijs en onderzoek: Faciliteer de samenwerking tussen studenten, onderzoekers en ondernemers en investeer in goed onderwijs op alle niveaus, doorlopende leerlijnen en een leven lang ontwikkelen. Want zo wordt talent gebonden en geboeid. Investeer ook in een kennisinfrastructuur die innovaties mogelijk maakt.
  • Ondersteun de beweging naar een duurzamer, gezonder en eerlijker voedselsysteem: Boeren en tuinders hebben als primair producent hierin een cruciale rol. Goed functionerende voedselketens stellen boeren en tuinders in staat een behoorlijk inkomen te verdienen. Hierdoor kan waarde worden gecreëerd voor economische groei, de samenleving en het bedrijfsleven.
  • Ontwikkelruimte: Creëer ruimte voor ondernemers die experimenteren en die ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de wensen van markt en omgeving.
  • Versterk de positie van de producent in de keten: Door regelgeving rond mededinging te versoepelen (en daarmee agrariërs een betere positie geven in keten, m.n. inkoopmacht retail), ketentransparantie te versterken en inzet voor een internationaal gelijk speelveld.
  • Zorg voor zuinig ruimtegebruik: Beperk grondclaims zoveel mogelijk en zet, indien nodig, in op multifunctioneel grondgebruik, waarbij gronden in agrarisch bezit en gebruik blijven (waar nodig met beperkingen).

Bovenstaande randvoorwaarden stellen onze sector in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan de benodigde kennis om uitdagingen op te pakken en daarmee aan de Limburgse economieopgaven.