Een veilig platteland

Opgave

Door de risico’s samen met alle betrokkenen in beeld te brengen en gezamenlijk toezicht en handhaving te doen en andere maatregelen te treffen kan de (kleine en grote) criminaliteit op het platteland worden teruggedrongen. Zo wordt een veilig platteland gecreëerd voor boeren, burgers en buitenlui.

Oplossingen

Limburgse boeren en tuinders hebben de volgende oplossingen in huis voor deze opgave:

Terugdringen criminaliteit in buitengebied leidend tot een veilig platteland voor boer, burger en bedrijven.

De land- en tuinbouw werken samen met diverse partners, waaronder politie, overheden en wijkverenigingen om de criminaliteit in het buitengebied terug te dringen. Dit doen zij onder andere door voorlichtings- en bewustwordingscampagnes met betrekking tot criminaliteit en veiligheid.

Perspectieven

De aarde, consumenten, buren & burgers en de Limburgse economie geven de land- en tuinbouw opgaven mee voor de toekomst. Deze opgaven staan soms op gespannen voet met elkaar. Hierdoor staan onze boeren en tuinders voor grote uitdagingen. Maar ze zien ook perspectieven! Voor een veilig platteland is dit de volgende:

  • Breng gevolgen voor land- en tuinbouw in beeld: Breng bij beleid en programma’s en (grote) projecten voor het buitengebied de gevolgen voor de land- en tuinbouw in beeld. Wat zijn de gevolgen qua oppervlakte, kosten, marktpositie en sociaal? Werk ook uit hoe negatieve gevolgen voor land- en tuinbouw gemitigeerd kunnen worden.
  • Werk integraal: Kijk bij voorgenomen plattelandsbeleid, -programma’s en -projecten naar de gevolgen in de breedte en check op tegenstrijdigheden. Betrek ondernemers, andere belanghebbenden én andere overheden. Maak vervolgens eenduidige keuzes en betrek daarbij ook opgaven en uitdagingen die niet (direct) tot de bevoegdheden van het bevoegd gezag horen. Op het agrarisch bedrijf komen al die opgaven en uitdagingen immers samen.

Bovenstaande randvoorwaarde stelt de agrarische sector in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan gezonde, weerbare dieren en daarmee aan buren- & burgersopgaven