Wensen en opgaven zijn soms tegenstrijdig

Wensen en opgaven en de oplossingen daarvoor zijn lang niet altijd eenduidig en soms werken ze elkaar zelfs tegen. Door een sectorale benadering, doordat taken over meer overheden en instanties verdeeld zijn en retail en burgers soms weer andere wensen hebben dan overheden, worden veel opgaven bij de land- en tuinbouw gelegd. Als de pluimveehouder bijvoorbeeld kiest voor meer ruimte voor zijn dieren – op vraag van retail, Ngo’s en een groep consumenten – betekent dat hij minder mogelijkheden heeft om de uitstoot van geur en fijnstof te beperken. Dat is in tegenspraak met de wensen van burgers & buren die vooral belang hebben bij een zo laag mogelijke belasting. Een integrale afweging van belangen is nodig. We geven nog twee voorbeelden:

  1. In het kader van kringlooplandbouw wordt vaak gepleit voor meer extensivering: minder koeien per hectare en meer extensieve productie van gewassen. Om een inkomen te halen – dat gekoppeld is aan aantal en kwaliteit product – is dan meer oppervlakte nodig. Tegelijkertijd wordt veel grond geclaimd voor andere functies zoals woningbouw, recreatie, natuur en zonneparken. Dit maakt grond zeer schaars en drijft de grondprijs op. Grond voor extensivering is daardoor voor de agrarische ondernemer moeilijk of niet te verwerven. Hier ligt dus zelfs een spanning binnen de aardeopgaves, maar die is er ook tussen de aardeopgaves en die vanuit consumenten en de Limburgse economie.
     
  2. Zuid-Limburg is een specifiek én uniek gebied met veel landschaps- en natuurwaardes. De rundveehouderij en melkveehouderij zijn in dat gebied van groot belang. De rundveehouderij zorgt voor een afwisselend landschap met koeien in de wei (vraag vanuit recreatie en toerisme). De rundveehouderij zorgt ook voor grasland, en grasland remt afspoeling van aarde (beperken wateroverlast en erosie = vraag van burgers en natuur). Bovendien zijn er onder grasland lage nitraatwaardes (= vraag van natuur en drinkwater). De optimale bedrijfsvoering die bij een toekomstgericht bedrijf met grasland hoort, wordt echter vrijwel onmogelijk gemaakt door de strikte eisen vanuit Natura2000, vooral op het terrein van stikstof. Het weiden van koeien wordt door Ngo’s zelfs tot bij de Raad van State aangevochten.